“A través d’aprofundir en la comprensió de les relacions socials, s’adquireix una nova mirada envers l’ésser humà que impulsa l’evolució individual i social” Rudolf Steiner

 

Fundació Sa Llavor ofereix un PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT I FORMACIÓ:

“EURÍTMIA A LA VIDA SOCIAL I LABORAL”

 

 

Una formació de postgrau per a euritmistes i un programa de desenvolupament per a qui estigui interessat en desenvolupar habilitats personals, socials i organitzatives que es realitza en 3 mòduls al llarg del 2023-24: desembre 2023, abril i juliol 2024 amb Teresa Mazzei com a responsable d’Eurítmia Social.

En cooperació amb la Secció d’Arts Escèniques del Goetheanum, Dornach, Suïssa.

https://srmk.goetheanum.org/en/

Reconegut per l’Institut per a l’Eurítmia a la vida laboral, Den Haag, Països Baixos.

https://www.ewl-institute.com/the-institute

 

Homologat com a Formació Permanent per la 

Conselleria d’Educació de les Illes Balears

 

 

 

Programa de Postgrau que nodreix i desenvolupa el coneixement, la sensibilitat i la capacitat necessàries per treballar l’Eurítmia en el context social i laboral per al desenvolupament de l’individu i de l’organisme social.

 

“UN OBJECTIU COMÚ I DOS PROPÒSITS A TRAVÉS D’UN CAMÍ COMPARTIT”

 

EURITMISTA PROFESSIONAL: Programa de Postgrau dirigit a euritmistes qualificats per treballar l’Eurítmia en contextos socials i laborals i estudiants d’Eurítmia en el seu darrer any de formació.

 

NO EURITMISTES: Programa Oficial de Formació per a empresaris, directius, empleats, docents, artistes, treballadores socials. o qualsevol persona interessada a desenvolupar habilitats personals, socials, organitzacionals i conèixer els organismes socials mitjançant un enfocament viu.

UN OBJECTIU COMÚ

 

Desenvolupar coneixements i habilitats per intuir la qualitat dels organismes socials on estem involucrats i actuar-hi conscientment, cadascun amb el seu propi rol i competències.

Per organisme social ens referim a totes les empreses o associacions, o un altre context organitzat, com equips, col·legis, grups d’estudi, etc., en què diverses persones s’uneixen, dins d’organitzacions de complexitat diversa, per aconseguir alguna cosa que d’un altra manera no seria possible.

 

“INSPIRA LA SALUT DE L’INDIVIDU I DE L’ORGANISME SOCIAL”

 

OBJETIUS

Tothom:

Desenvolupar i practicar la nostra pròpia consciència i habilitats socials.
Experimentar a la pràctica la relació entre individu i impuls social.
Mirar l’organització on estem implicats per motius socials o laborals, com a organisme viu: els seus elements, les seves fases, els seus processos vius, etc.
Aprofundir i enriquir els coneixements intel·lectuals individuals/socials/organitzatius

Teories de canvi i desenvolupament al llarg de l’experiència pràctica (devenir forces operatives).
Descobrir els ponts que connecten l’individu amb l’organisme social.
Passar del saber intel·lectual a percebre i a actuar, de manera conscient.
Desenvolupar l’autoconfiança i la capacitat creativa.

 

Per euritmistes:

Experimentar exercicis eurítmics adequats a contextos socials i laborals.
Aprofundir en l’aplicació d’elements fonamentals de l’Eurítmia en l’àmbit social i laboral.
Transformar i crear exercicis d’Eurítmia per a diferents contextos i diferents estadis de l’organisme social.
Explorar la connexió del treball amb Eurítmia amb algunes teories i enfocaments per a camins de desenvolupament social/organitzatiu.
Desenvolupar el propi procés de realització de sessions d’Eurítmia en l’àmbit social i laboral.

 

IDEARI DEL PROGRAMA

Els organismes socials viuen i es desenvolupen en moviment constant. Adquireixen la capacitat d’aprendre i evolucionar gràcies a les persones amb qui interactuen, i són més que la suma de components individuals.

Un organisme social mai no s’atura: evoluciona juntament amb el context, generant valor per a les persones i el territori o retrocedeix destruint valor en els mateixos nivells. En treballar amb Eurítmia en aquest camp podem contribuir, de manera conscient i adreçada, al desenvolupament tant de l’individu com de l’organisme social.

 

El Programa de Postgrau té com a objectiu adquirir els coneixements, la sensibilitat i els instruments necessaris per nodrir, a través de l’Eurítmia, el treball amb empreses o qualsevol organització social on l’atenció a les persones individuals va de la mà amb l’atenció a l’organisme social que formen.

Per organisme social ens referim a totes les associacions humanes, empreses, equips, col·legis, grups d’estudi, grups de compra ètica, etc., on es reuneixen diverses persones dins d’una organització més o menys complexa per aconseguir quelcom que no seria possible assolir de forma individual.

En treballar amb l’Eurítmia en aquest camp podem contribuir, de manera conscient i participativa, al desenvolupament tant de l’individu com de l’organisme social.

Tot i que una part del Programa està dedicat a proporcionar exercicis concrets d’Eurítmia Social – material desenvolupat al llarg dels anys per Annemarie Ehrlich, fundadora de l’Institut Eurythmy in Working Life. EWL, Den Haag, Països Baixos, impulsora de l’Eurítmia Social des dels seus inicis- no pretenem proporcionar receptes.

L’objectiu és que cada participant desenvolupi la seva pròpia sensibilitat i relació amb els organismes socials, per ser capaç d’avaluar i intervenir amb consciència i competència en les situacions que pugui trobar a les organitzacions, dialogant i parlant l’idioma de les persones que hi treballen.

Al Programa trobarem alguns «conceptes» que es fan servir sovint quan treballem en organitzacions, com eficàcia i eficiència, creació d’equips, responsabilitat i delegació, motivació, desenvolupament de processos, visió, cultura organitzacional, retroalimentació, sistema d’informació, gestió del canvi, estils de lideratge, rotació de llocs, entre d’altres; i aquests conceptes els connectarem amb la feina que podem fer a través de l’Eurítmia. El mateix farem per a les habilitats que es requereixen a nivell social i laboral.

El Programa inclou treball pràctic per a la creació i la conducció d’exercicis i l’oportunitat de ser guiat en projectes reals.

 

Quines són les raons per fer un Programa de Postgrau específic d’Eurítmia per a àmbits socials i laborals?

Cada organisme social viu en moviment constant i es desenvolupa a partir del moviment, per simple o complexa que sigui l’organització. A través de les persones que hi treballen, l’organització neix, creix, passa per fases i fins i tot pot arribar a un final. L’organisme adquireix una vida, una capacitat d’aprendre i evolucionar, a través de les persones que hi treballen i al seu voltant, i és més que la simple suma de les competències individuals.

A més, l’organisme mai no s’atura, no és estàtic. Evoluciona generant valor per a les persones i el territori, o retrocedeix destruint valor als mateixos nivells. És un ens únic, en què les persones es mouen (o haurien de moure’s) en processos que impliquen un ritme, intercanvis i interdependències dins i fora, diversificació i especialització, així com una imatge o objectiu comú per aconseguir allò que no és estàtic sinó continu: l’evolució potencial.

Aquest moviment pot ser espontani o inert? Evidentment no.

Treballar a través de l’Eurítmia amb adults que interactuen en contextos socials i laborals requereix una elaboració adequada dels elements de l’Eurítmia així com del procés de direcció d’una sessió connectada al context.

Tot ha d’estar relacionat amb la imatge de l’ésser humà i de l’organisme social que volem nodrir, així com amb el procés de desenvolupament de tots dos a cada etapa de la seva biografia.

És exactament el que es requereix amb nens o adults quan treballem amb Euritmia en processos pedagògics o de salut-malaltia. Cada camp té les pròpies lleis i peculiaritats que és important conèixer, per escoltar conscientment les seves necessitats i potencialitats, i en conseqüència intervenir conscientment.

 

PARTICIPANTS

El Programa de Postgrau està adreçat a euritmistes i no euritmistes.

Euritmistes titulats i diplomats per la Secció d’Arts Escèniques del Goetheanum.

Cada mòdul estarà obert a persones no euritmistes que estiguin interessades en el moviment conscient com a part del desenvolupament personal i social.

 

DURADA

EURITMISTES

Data d’inici, desembre de 2023 i data de finalització, juliol de 2024: dos mòduls de 7 dies – desembre de 2023 i abril de 2024- i un mòdul de 16 dies – juliol de 2024.

 

NO EURITMISTES

Data d’inici, desembre de 2023 i data de finalització, juliol de 2024: dos mòduls de 4 dies – desembre de 2023 i abril de 2024 – i un mòdul de 7 dies – juliol de 2024.

 

 

ESTRUCTURA

El Programa està organitzat en 4 parts fonamentals:

Exercicis socials

– Aprenentatge i desenvolupament d’exercicis socials.

– Treball retrospectiu relacionat amb el desenvolupament de l’ànima conscient.

Practicar en contextos socials i laborals reals

– Practicar en contextos socials i laborals reals amb els participants, la comunitat local i les organitzacions locals.

Procés d’estudi

– Es dedicarà una part de cada mòdul a teories i coneixements sobre l’ésser humà, els organismes socials i els ponts entre tots dos.

Processos d’Art Social

– Enriquirem cada mòdul amb diferents processos artístics per experimentar exercicis socials en altres formes artístiques (modelat, pintura, música, art de la paraula).

 

PROGRAMA I DATES

1. Mòdul- Què és social? Què és saludable a nivell individual i social?
Euritmistes: 2-9 de desembre de 2023
No Euritmistes: 6-9 de desembre de 2023

Horari:
Euritmistes:
2 desembre: 15h a 19h.
3-8 desembre: 9h a 13:30h // 15h a 19h.
9 desembre: 9-13h.

Altres:
6 desembre: 15 a 19h.
7, 8 de desembre: 9 a 13:30h // 15h a 19h.
9 desembre: 9h a 13h.

Objectiu: abordar el camí individual i social com a part del camí evolutiu; treballar-los conscientment amb l’Eurítmia; introduir elements curatius del que és social per ser aplicats de forma conscient i artística amb l’Eurítmia, des d’elements bàsics fins a d’altres més complexos.

Treball biogràfic amb un professional: amb l’objectiu d’explorar com i quan l’impuls social i antisocial ha funcionat i funciona a la nostra vida.

Sessions d’estudi: l’estudi es realitzarà amb un enfocament participatiu i creatiu, adoptant tècniques d’aprenentatge que puguin reduir el risc de comprensió intel·lectualitzada.

Procés artístic: modelat

 

2- Mòdul- Euritmia, Teoria U i camí evolutiu: tractar els canvis
Euritmistes: 1-7 d’abril de 2024
Altres: 1-4 d’abril de 2024

Objectiu: l’Eurítmia i el procés d’experiència, transformació i desenvolupament individual, social i organitzacional. “Davant de dilemes o problemes difícils, quan persones molt diferents han d’aconseguir alguna cosa juntes en contextos molt complexos, i quan el futur pot ser molt diferent del passat, es necessita un procés, així com les habilitats necessàries per aconseguir-ho” (Presence. O. Scharmer i altres autors).

Connectar la teoria humana, social i organitzacional amb l’Eurítmia per acompanyar el procés de canvi a través de l’Eurítmia és l’objectiu del segon mòdul.

El diàleg: cercle de coaching i altres exercicis per al diàleg provinents de l’enfocament de la Teoria U o NPI.

Sessions d’estudi: sessions d’estudi amb un consultor expert en Organisme Social Tripartit.

Procés artístic: pintura

 

3. Mòdul- Eurítmia i desenvolupament de les organitzacions socials i empresarials
Euritmistes: 6-20 de juliol de 2024
Altres: 6-11 de juliol de 2024

Objectiu: aprofundir la imatge d’ésser humà i d’organisme social, tripartida i quàdruple; tipus d’organisme; etapes de desenvolupament; ponts entre el desenvolupament de l’individu i el dels organismes socials; processos funcionals, etc.

Sessions d’estudi: sessions d‟estudi amb un assessor d’impuls de Lievegoed.

Secció d’Art: música i art de la paraula

 

Teresa Mazzei- Responsable d’Eurítmia Social

page7image52109024

“La meva trajectòria professional es basa en vint-i-cinc anys d’experiència laboral a diverses empreses, primer com a consultora en firmes internacionals líders en consultoria, després com a gerent de tresoreria i directora financera en una empresa de serveis financers. Durant més de tretze anys vaig assistir regularment a cursos amb Annemarie, fins i tot després de la formació. També sóc membre d’ASD, Associació per al Desenvolupament Social impulsada per l’impuls de Lievegoed.”

Educació:

– Certificat d’Eurítmia Higiènica d’Eurithmeum CH, Au Stimmungsbildung & Bühnenensemble Aesch/Svizzera (Líder Magrit Hitsch-Schindler).

– Certificat d’Eurítmia a la vida laboral de l’Instituut voor Eurythmie a Werkgebieden, (Líder Annemarie Ehrlich).

– Diploma d’Eurítmia d’Eurithmeum Zuccoli (Eurythmeum CH).

– Certificat de terapeuta d’art de Fiore Azzurro.

– Màster en Lideratge Horitzontal, IMO Instituut vor Mens & Organisatieontwikkeling.

– Mestratge en Ciències en Gestió i Administració de la Salut, Universitat “Cattolica del Sacro Cuore”.

– Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Tor Vergata

 

 

IDIOMES– Anglès, Castellà i Italià

 

 

LLOC Fundació Sa Llavor, Mallorca

 

 

CERTIFICACIÓ

El Programa per a euritmistes atorga una Certificació de Postgrau en “Euritmia a la vida social i laboral”.

El Programa per a no euritmistes proporciona un Certificat de formació oficial.

 

COST

El cost per assistir al Programa està destinat a cobrir les despeses de funcionament del Programa, que es duu a terme sense ànim de lucre.

 

EURITMISTES

Proposta de pagament:

Opció A-

325 €  – Inscripció i reserva de plaça

3 pagaments de 325€. – Febrer 2024 – Maig 2024 – Juny 2024

 

Opció B-

325 €  – Inscripció i reserva de plaça

6 pagaments 162.50 €  – Febrer 2024 – Març 2024 – Maig 2024 – Juny 2024 – Juliol 2024

 

 

NO EURITMISTES

Proposta de pagament:

175€. – Inscripció i reserva de plaça

1 pagament 175 €  – Febrer 2024

2 pagaments de 150€. – Maig 2024 – Juny 2024

 

ALLOTJAMENT

Es pot proporcionar ajuda per trobar allotjament a prop del lloc de realització del Programa. S‟ha establert una xarxa d‟allotjaments temporals econòmics dins de la comunitat.

 

INSCRIPCIONS

Les places són limitades.

Per sol·licitar la inscripció pots fer servir el següent link:

http://www.sallavor.es/inscripcion-formacion-sa-llavor-2023-24/

 

Més informació: escolacultura@sallavor.es

 

 

RECONEGUT PER

LA SECCIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES DEL GOETHEANUM, DORNACH, SUIZA.

https://srmk.goetheanum.org/en/

EURYTHMY INSTITUTE IN WORKING LIFE founded by Annemarie Ehrlich in 1986.

https://www.ewl-institute.com/the-institute

 

HOMOLOGAT COM FORMACIÓ PERMANENT

PER LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LES ILLES BALEARS